Dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo? Chcesz skorzystać z dofinansowania do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym? Sprawdź, jak to zrobić.

Przedmiotem dofinansowania jest pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Wyjaśnienie:
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym to  wózek inwalidzki wyposażony w napęd elektryczny i akumulatory, przeznaczony do przemieszczania się głównie wewnątrz, ale także na zewnątrz pomieszczeń, wraz z wyposażeniem, także dodatkowym; wózek poprawia lub utrzymuje wydolność osoby niepełnosprawnej ruchowo w zakresie mobilności użytecznej w czynnościach codziennych i samoobsłudze, a także uczestniczenia społecznego (w szczególności uczestniczenia w edukacji, wykonywania pracy zarobkowej).

Kto może skorzystać

Każdy, kto:

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • jest w wieku do 18 lat lub wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony,
 • jest zatrudniony lub się uczy lub posiada potwierdzone opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
 • posiada dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

Wyjaśnienie:
Program „Aktywny samorząd” określa, kto może otrzymać pomoc. Niestety – nie wszyscy (obowiązują kryteria uczestnictwa). Aby uzyskać pomoc w programie, trzeba spełnić wszystkie kryteria uczestnictwa w programie.

Kto nie może skorzystać

Osoba, która nie spełnia chociaż jednego z obowiązujących warunków uczestnictwa w danym zadaniu,  a także każdy, kto ma

 • wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub
 • wobec realizatora programu.

Wyjaśnienie:

Zaległości muszą być uregulowane – nie otrzymasz pomocy, jeśli w międzyczasie zdarzyły się problemy i zalegasz ze zwrotem do PFRON lub samorządu powiatowego wcześniej uzyskanej pomocy. Ale uregulowanie wszystkich zaległości otwiera ci drogę do złożenia wniosku.

Co musisz przygotować

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kiedy możesz złożyć wniosek

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2022.
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2022.

Ile możesz otrzymać

 • 10.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

oraz

 • refundację kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.
Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi.

Jak często możesz skorzystać

Pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.
Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o skróceniu ww. okresu karencji, wobec wnioskodawców, którzy wskutek:

 • pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany w stanie fizycznym, nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania.
 • zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowania ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę, a także wobec osób uczących się (nie wcześniej niż po uzyskaniu promocji do 6 klasy szkoły podstawowej), które w uzasadnieniu wniosku lub w dodatkowym wystąpieniu wykażą, że posiadany sprzęt lub oprogramowanie nie spełnia potrzeb wynikających z aktualnie realizowanego etapu edukacji – w szczególności w sytuacji zmiany formy kształcenia na wyższą.
 • Informacje dodatkowe

  • Sprawdź dane kontaktowe jednostki
  • Przeczytaj pełną informację o Programie „Aktywny samorząd”.

  Pamiętaj, że możesz skorzystać z innych form pomocy jednocześnie (o ile spełniasz wszystkie warunki uczestnictwa), np. z dofinansowania kosztów:

  • oprzyrządowania samochodu,
  • prawa jazdy,
  • sprzętu elektronicznego,
  • szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego,
  • utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
  • protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • serwisu protezy, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,
  • serwisu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub skutera,
  • pobytu dziecka w żłobku albo przedszkolu,
  • nauki na poziomie wyższym.

  ŻRÓDŁO: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-zakupu-wozka-inwalidzkiego-o-napedzie-elektrycznym