Dofinansowania

Dofinansowania PCPR PFRON Aktywny Samorząd

W sytuacji w której konieczny jest zakup sprzętu rehabilitacyjnego można zgłosić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, z prośbą o dofinansowanie. Kryterium głównym, którym kieruje się PCPR, jest wysokość średniego dochodu, przypadającego na członka rodziny w w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym jest składany wniosek.

Dofinansowania wózki inwalidzkie elektryczne

 • Dofinansowania PCPR do sprzętu rehabilitacyjnego ortopedycznego wózki inwalidzkie pionizatory

Ubiegając się o dofinansowanie należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek o dofinansowanie
 • udokumentowane dochody
 • dokument potwierdzający przyszły zakup
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • kserokopię zlecenia lekarskiego

Aktywny Samorząd – program dofinansowania sprzętu dla osób niepełnosprawnych ruchowo

Aktywny Samorząd to program, który ma na celu poprawę jakości życia i aktywności społecznej osób niepełnosprawnych ruchowo. Program jest realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z samorządami lokalnymi. Program oferuje dofinansowanie zakupu sprzętu, który ułatwia poruszanie się i komunikację osobom niepełnosprawnym ruchowo, takiego jak:

 • wózki inwalidzkie elektryczne,
 • skutery inwalidzkie elektryczne,
 • przystawki elektryczne do wózków inwalidzkich.

Sprzęt taki pozwala osobom niepełnosprawnym ruchowo na większą samodzielność, mobilność i integrację z otoczeniem. Sprzęt taki również zapobiega powikłaniom zdrowotnym wynikającym z długotrwałego unieruchomienia, takim jak odleżyny, zaniki mięśni czy zwyrodnienia stawów.

Kto może skorzystać z programu Aktywny Samorząd?

Z programu Aktywny Samorząd mogą skorzystać osoby niepełnosprawne ruchowo, które spełniają następujące warunki:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności z określonym stopniem niepełnosprawności ruchowej,
 • posiadają zalecenie lekarza lub rehabilitanta o potrzebie stosowania sprzętu,
 • nie otrzymały dofinansowania na ten sam sprzęt z innego źródła w ciągu ostatnich 5 lat,
 • zamieszkują na terenie gminy, która przystąpiła do programu.

Wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w rodzinie i wynosi od 50% do 90% ceny sprzętu. Dofinansowanie nie może jednak przekroczyć kwoty 10 000 zł na osobę.

Jak ubiegać się o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd?

Aby ubiegać się o dofinansowanie z programu Aktywny Samorząd, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, na terenie której się mieszka. Wniosek należy złożyć w terminie określonym przez gminę, zazwyczaj jest to kilka miesięcy przed planowanym zakupem sprzętu. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności,
 • kserokopię zalecenia lekarza lub rehabilitanta o potrzebie stosowania sprzętu,
 • kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kserokopię zaświadczenia o dochodach na osobę w rodzinie,
 • kserokopię oferty sprzętu z ceną i specyfikacją techniczną.

Po złożeniu wniosku, gmina dokonuje oceny formalnej i merytorycznej wniosku. W przypadku pozytywnej oceny, gmina zawiera umowę z wnioskodawcą o dofinansowanie zakupu sprzętu. Wnioskodawca ma obowiązek zakupić sprzęt w ciągu 3 miesięcy od podpisania umowy i przedstawić gminie dowód zakupu oraz fakturę. Gmina wypłaca wnioskodawcy dofinansowanie w ciągu 14 dni od otrzymania dowodu zakupu i faktury.

Jakie są zalety programu Aktywny Samorząd?

Program Aktywny Samorząd ma wiele zalet dla osób niepełnosprawnych ruchowo i ich rodzin. Program:

 • umożliwia zakup nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu, który poprawia komfort i jakość życia osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • ułatwia dostęp do sprzętu osobom o niskich dochodach, które nie mogłyby sobie na niego pozwolić,
 • wspiera aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych ruchowo, które mogą łatwiej uczestniczyć w życiu lokalnej społeczności,
 • promuje postawę solidarności i wrażliwości społecznej wśród samorządów i mieszkańców, którzy wspólnie pomagają osobom niepełnosprawnym ruchowo.