Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania przedmiotów lub urządzeń w zakresie odpowiednim do rodzaju.

Kto może skorzystać? Każdy, kto:

ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
ma trudności w poruszaniu się,
posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Co musisz przygotować
orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.
Informacja dodatkowa – dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW),
kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Dofinansowania dla osób niepełnosprawnych schodołaz Warszawa podnośniki dla niepełnosprawnych › nasze-uslugi › osoby-niepelnosprawne
Mieszkające na terenie Warszawy osoby z niepełnosprawnością, które posiadają orzeczenie … Wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i …

Likwidacja barier | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie schodołazpcpr.pwz podnośniki dla niepełnosprawnych › osoby-niepelnosprawne › likwidacja barier.
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH, TECHNICZNYCH I W KOMUNIKOWANIU SIĘ. Osoba niepełnosprawna, która ubiega się o dofinansowanie do likwidacji barier …
Brakujące: Warszawa ‎| Musi zawierać słowo: Warszawa

Likwidacja barier (PJM) – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób … schodołazniepelnosprawni.gov podnośniki dla niepełnosprawnych › a,12,likwidacja-barier-…
O dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami …

Dofinansowanie do likwidacji barier … – STOP Barierom schodołazstopbarierom podnośniki dla niepełnosprawnych › e-niezbednik › pfron › dofina…
Podstawę dofinansowania ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez pełnomocnika środków PFRON m.st. Warszawy z osobą niepełnosprawną, w zakresie …

Dofinansowanie do likwidacji barier … – MOPS Kraków schodołazmops.krakow podnośniki dla niepełnosprawnych › 234226,artykul,pfron.html
10 sty 2022 — 2) Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych winny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady …

Miliony na likwidację barier architektonicznych – Zarząd Dróg … schodołazzdm.waw podnośniki dla niepełnosprawnych › aktualnosci › miliony-na-likwidacj…
12 mar 2019 — Warszawy. Dzielnice mają fundusze. Projekt usuwania barier powstał kilka lat temu we współpracy twórców Warszawskiej Mapy Barier, stołecznego …

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w … schodołazpzn.org podnośniki dla niepełnosprawnych › Użyteczne linki
Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie likwidacji barier architektonicznych są osoby niepełnosprawne, …

Likwidacja barier w komunikowaniu – Państwowy Fundusz … schodołazwww.pfron.org podnośniki dla niepełnosprawnych › sprawna-komunikacja › likwid…
Co to są bariery w komunikowaniu się? · Kto może ubiegać się o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się?